piksel Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Jeśli

A) jesteś konsumentem

lub

B) jesteś osobą fizyczną, a umowa, którą zawarłeś z nami po 31 grudnia 2020 r. jest bezpośrednio związana z Twoją działalnością gospodarczą, ale nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego

- co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: arttag.karcher@gmail.com 

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: ul. Budowlanych 5A, 45-005 Opole, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

  • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie, zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: arttag.karcher@gmail.com lub drogą pocztową na adres ul. Budowlanych 5A, 45-005 Opole.

W związku z wadą możesz żądać:

  • wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

  • obniżeniu ceny,
  • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu dwóch lat od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

 

Niezgodność towaru z umową. Reklamacja konsumenta oraz przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta 

1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają jego:

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji,

b) przydatność do szczegółowego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta, o którym konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta, powiadomił sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który sprzedawca zaakceptował.

2. Jak również, aby towar został uznany za zgodny z umową musi:

a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych i dobrych praktyk,

b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę przeznaczenie towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że sprzedawca wykaże, że:

- nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;

- przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;

- publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta o zawarciu umowy;

c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta może rozsądnie oczekiwać;

d) być co najmniej takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które sprzedawca udostępnił konsumentowi lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2, jeżeli konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:

a) zostało ono przeprowadzone przez sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;

b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez konsumenta lub przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią.

5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

6. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową określonego w ust. 5, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

7. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.

8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta żąda naprawy, lub sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta lub przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

9. Przy ocenie nadmierności kosztów dla sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

10. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której sprzedawca został poinformowany przez konsumenta lub przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta lub przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi sprzedawca.

11. Konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta udostępnia sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta towar na swój koszt.

12. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany, albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

13. Konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

14. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a) sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 8 powyżej;

b) sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 10 do ust. 12 powyżej;

c) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych od ust. 7 do ust. 12 powyżej;

e) z oświadczenia sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta.

15. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

16. Sprzedawca zwraca konsumentowi lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta, kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta o obniżeniu ceny.

17. Konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

18. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta lub przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

19. W razie odstąpienia od umowy konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta niezwłocznie zwraca towar sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta pieniądze niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

20. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta, chyba że konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

21. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 

Rękojmia dla Przedsiębiorców

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę.

2. Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia;

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3. Przedsiębiorca, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Przedsiębiorcy. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Przedsiębiorca żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru, lub usunięcia wady.

5. W przypadku Przedsiębiorcy, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi przed upływem 1 roku od dnia Dostawy.

6. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy Towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie.

7. Sprzedawca umożliwia Klientowi będącemu Konsumentem, skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu ul. Adama Mickiewicza 1, 45-367 Opole https://opole.wiih.gov.pl/.

piksel do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl